CORETECH                          

채용 정보

행복사회를 구현하는
산업용 판금 업계의 글로벌 전문가

(주)코어텍 핵심 인재상
사내 복지 제도
채용사이트 바로가기

상호명 : (주)코어텍  |  대표이사 : 임태황  |  사업자등록번호 : 124-86-84993

TEL : 031-372-4985  |  FAX : 031-372-4987  |  E-mail : coretech@core-tech.co.kr

주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 98번길 19-2


Copyright © 2024 Coretech Inc. all rights reserved.